Навчальні посібники Вінницького національного технічного університету
Самостійні електронні видання
(Електронні видання, що не мають друкованого аналога)

 

 

Факультет комп'ютерних систем і автоматики

В. Б. Мокін, С. О. Жуков, А. Р. Ящолт, О. М. Козачко, Л. М. Скорина, Методичні вказівки до виконання та оформлення магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 126 –«Інформаційні системи та технології» денної форми навчання, 2018, 66 c. (Зам. № P2018-036)

Завантажити PDF

В. М. Дубовой, Г. Ю. Дерман, Методичні вказівки до самостійної роботи з математичного моделювання для студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» , 2018, 62 c. (Зам. № P2018-033)

Завантажити PDF

М. П. Боцула, А. Р. Ящолт, С. О. Жуков, І. В. Варчук, Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Технології створення веб-систем та веб-сервісів» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання, 2018, 29 c. (Зам. № P2018-030)

Завантажити PDF

Г. В. Горячев, А. Р. Ящолт, С. О. Жуков, І. В. Варчук, Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Програмування мобільних пристроїв» для студентів спеціальності 126 – «Інформаційні системи та технології» денної форми навчання, 2018, 28 c. (Зам. № P2018-028)

Завантажити PDF

С. Г. Кривогубченко, Ю. Ю. Іванов, Методичні вказівки до виконання курсових проектів з курсу «Комп’ютерна електроніка» для студентів спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 2018, 24 c. (Зам. № P2018-027)

Завантажити PDF

Є. М. Крижановський, А.Р. Ящолт, С.О. Жуков, О. М. Козачко, Моделювання бізнес-процесів та управління ІТ-проектами, Електронний навчальний посібник, 2018, 91 c. (Зам. № P2018-024)

Завантажити PDF

Є. А. Паламарчук, Я. А. Кулик, М. В. Барабан, Методичні вказівки до виконання та оформлення курсового проекту з дисципліни «Системи управління базами даних» для студентів напряму підготовки 6.050201 – «Системна інженерія» денної та заочної форми навчання, 2018, 33 c. (Зам. № P2018-009)

Завантажити PDF

Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мокін, Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень». Частина 1: від постановки задачі до синтезу та ідентифікації математичної моделі, Електронний навчальний посібник, 2018. 175 c. (Зам. № P2018-008)

Завантажити PDF

В.М. Севастьянов, В. С. Маньковська, Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Стандартизація продукції та послуг» для студентів всіх спеціальностей галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування», 2018, 25 c. (Зам. № P2018-007)

Завантажити PDF

Я. А. Кулик, С. М. Довгалець, Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни «Програмування» для студентів напряму підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» всіх форм навчання, 2018, 42 c. (Зам. № P2018-003)

Завантажити PDF

К. В. Овчинников, О. М. Васілевський, В. С. Маньковська, Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи моделювання процесів на ПЕОМ» для студентів всіх спеціальностей галузі знань 15 – «Автоматизація та приладобудування», 2018, 32 c. (Зам. № P2018-002)

Завантажити PDF

Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання

С. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар, Н. В. Резидент, Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни "Теплотехнологічні процеси та установки", 2018, 58 c. (Зам. № P2018-041)

Завантажити PDF

В. Р. Сердюк, Метрологія, стандартизація, сертифікація в будівництві: питання та відповіді, Електронний навчальний посібник, 2018, 162 c. (Зам. № P2018-026)

Завантажити PDF

 

Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Л. В. Крилик, А. А. Яровий, В. В. Колодний, В. С. Озеранський, Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технології імітаційного моделювання складних систем» для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності «Комп’ютерні науки» денної і заочної форм навчання, 2018, 25 c. (Зам. № P2018-037)

Завантажити PDF

 

Факультет машинобудування та транспорту

В. О. Федотов, І. В. Віштак. Методичні вказівки для самостійної практичної роботи студентів з теоретичної механіки. Статика, 2019, 54 c. (Зам. № P2019-001)

Завантажити PDF

Ю. В. Булига, А. В. Слабкий. Основи інструментального виробництва. Hавчальний посібник, 2018, 149 c. (Зам. № P2018-025)

Завантажити PDF

В. В. Савуляк, Н. С. Семічаснова. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» для студентів спеціальностей 131 – Прикладна механіка та 133 – «Галузеве машинобудування» денної та заочної форми навчання, 2018, 80 c. (Зам. № P2018-021)

Завантажити PDF

Р. Р. Обертюх, А. В. Слабкий. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, практичних занять і самостійної роботи студентів з дисципліни «Математичне моделювання та оптимізація процесів в рухомих з’єднаннях машин» для студентів спеціальності 133 – «Галузеве машинобудування» для всіх форм навчання, 2018, 80 c. (Зам. № P2018-020)

Завантажити PDF

Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем

С. Є. Фурса, Методичні вказівки до організації самостійної роботи студентів всіх форм навчання та виконання контрольних робіт студентами заочної форми навчання з дисципліни "Проектування мікрохвильових пристроїв" для студентів напряму підготовки 6.050903 – "Телекомунікації", 2015, 23 c. (Зам. № P2018-040)

Завантажити PDF

О. С. Городецька, Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Інтернет технології та web-дизайн» для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка, 2018, 25 c. (Зам. № P2018-038)

Завантажити PDF

М. В. Васильківський, Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку» для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка, 2018, 39 c. (Зам. № P2018-035)

Завантажити PDF

М. В. Васильківський, Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Оптичні транспортні системи та мережі» для студентів спеціальності 172 – Телекомунікації та радіотехніка, 2018, 39 c. (Зам. № P2018-034)

Завантажити PDF

С. М. Злепко, С. В. Тимчик, І. В. Федосова, М. В. Московко, О. Ю. Азархов, К. С. Навроцька, Сучасні інформаційні технології в науці та освіті, Електронний навчальний посібник, 2018, 161 c. (Зам. № P2018-031)

Завантажити PDF

О. В. Абрамчук, Г. В. Кухарчук, Практикум з української мови за професійним спрямуванням (для СРС), Електронний навчальний посібник, 2018, 102 c. (Зам. № P2018-029)

Завантажити PDF

Факультет менеджменту та інформаційної безпеки

В. А. Лужецький, Ю. В. Баришев, А. В. Остапенко-Боженова. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Методи побудови та аналізу криптосистем» для здобувачів освітнього ступеня магістра спеціальності 125 – Кібербезпека, освітня програма – Безпека інформаційних і комунікаційних систем, 2018, 40 c. (Зам. № P2018-039)

Завантажити PDF

В. В. Карпінець, Д. П. Присяжний, Д. О. Кец. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Захист комп’ютерних мереж» для студентів напряму підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою», 2018, 32 c. (Зам. № P2018-032)

Завантажити PDF

О.В. Безсмертна, О. О. Мороз, Т. М. Білоконь, І. В. Шварц. Логістика.Hавчальний посібник, 2018, 161 c. (Зам. № P2018-023)

Завантажити PDF

O. П. Войтович, Л. М. Куперштейн, В. А. Каплун. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи зі спеціальності «Кібербезпека» спеціалізація «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», 2018, 78 c. (Зам. № P2018-017)

Завантажити PDF

В. А. Каплун, O. П. Войтович. Методичні вказівки до виконання бакалаврської дипломної роботи зі спеціальності 6.170101 – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», 2018, 25 c. (Зам. № P2018-015)

Завантажити PDF

В. А. Каплун, В. В. Лукічов. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Захист програмного забезпечення» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» спеціалізації «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», 2018, 35 c. (Зам. № P2018-014)

Завантажити PDF

В. А. Каплун, А. В. Остапенко-Боженова, В. В. Лукічов. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГРАМУВАННЯ» для студентів спеціальності 125 «Кібербезпека» спеціалізації «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», 2018, 42 c. (Зам. № P2018-013)

Завантажити PDF

В. А. Каплун, Ю. В. Баришев. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Захист програмного забезпечення», 2018, 36 c. (Зам. № P2018-012)

Завантажити PDF

В. А. Лужецький, Ю. В. Баришев, В. А. Каплун. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Основи побудови мікропроцесорних систем" Для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.170101 – Безпека інформаційних та комунікаційних систем та спеціальності 125 – Кібербезпека, 2018, 40 c. (Зам. № P2018-011)

Завантажити PDF

В. А. Лужецький, Ю. В. Баришев, А. В. Остапенко-Боженова. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "ПРИКЛАДНА КРИПТОЛОГІЯ" Для студентів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.170101 – Безпека інформаційних та комунікаційних систем та спеціальності 125 – Кібербезпека, 2018, 40 c. (Зам. № P2018-010)

Завантажити PDF

Н. О. Коваль. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Фінанси, гроші та кредит», 2018, 39 c. (Зам. № P2018-006)

Завантажити PDF

О. В. Безсмертна, І. В. Шварц. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни «Функціональна логістика» студентами економічних спеціальнос-тей всіх форм навчання., 2018, 47 c. (Зам. № P2018-005)

Завантажити PDF

О. В. Безсмертна, І. В. Шварц. Методичні вказівки до організації самостійної роботи з вивчення дисципліни «Маркетинг» студентами економічних спеціальностей всіх форм навчання., 2018, 53 c. (Зам.№ P2018-004)

Завантажити PDF

Інститут екологічної безпеки та моніторингу довкілля

В.М. Бурдейний. Методичні вказівки для практичних занять і самостійної роботи з фізики ч.1., 2018, 98 c. (Зам. № P2018-022)

Завантажити PDF

Є. М. Крижановський, В. Б. Мокін, І. В. Варчук. Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи з дисципліни «Моніторинг довкілля»., 2018, 84 c. (Зам. № P2018-019)

Завантажити PDF

В.Б. Мокін, А.Р.Ящолт, І.В. Варчук, Л.М.Скорина. Моделювання та прогнозування стану довкілля. Лабораторний практикум, 2018, 84 c. (Зам. № P2018-018)

Завантажити PDF

В. А. Іщенко. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «Геологія з основами геоморфології», 2018, 19 c. (Зам. № P2018-016)

Завантажити PDF

О. О. Ткачук. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Мікробіологія та основи вірусології», 2018, 39 c. (Зам. № P2018-001)

Завантажити PDF